XXXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej
BAKCYNALIA 2021

5-7 listopada 2021
Lublin, ACKiM Chatka Żaka

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA 2021

PROGRAM BAKCYNALIA 2021

Artyści

Konkurs

Regulamin Konkursu
XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA 2021

I. ORGANIZATOR

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej z siedzibą w Lublinie, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin. Partnerem jest ACKiM UMCS Chatka Żaka ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

II. TERMIN i MIEJSCE

6 listopada 2021 LUBLIN, ACKiM UMCS Chatka Żaka ul. Radziszewskiego 16

III. TEMATYKA KONKURSU

Wykonawcy prezentują program muzyczny z kręgu piosenki studenckiej, poetyckiej lub turystycznej.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać:

1.1. nagranie w formacie mp3 - max. 3 utwory. Pliki mp3 powinny zawierać nazwę wykonawcy oraz tytuł utworu.

1.2. teksty piosenek, mile widziane funkcje na gitarę.

1.3. wypełnioną kartę zgłoszenia.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz dostępny (od 1 września 2021) pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDdykaNZg3rQNxb_LutEeIyaJRGCcwniYsJoeGSkimr-Kfeg/viewform

Uwaga, ze względu na przesłanie za pomocą formularza plików mp3, konieczne jest zalogowanie się na dowolne (nie musi być powiązane z zespołem) konto Google (Gmail, YouTube, itp.)

2. Zgłoszenia należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września 2021 do dnia 11 października 2021.

3. W koncercie konkursowym wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani na podstawie zgłoszeń zawierających ww. dane i przesłanych we wskazany powyżej sposób. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem.

4. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu wykonują na scenie dwie piosenki, trzecią – na życzenie Jury. Nie mogą to być inne piosenki niż zgłoszone do konkursu.

5. Zdobywcy 1-3. miejsca i nagrody publiczności biorą udział w Koncercie Laureatów w dniu 6 listopada 2021 r. w ACKiM UMCS Chatka Żaka.

6. O zakwalifikowaniu się do Koncertu Laureatów Uczestnicy zostaną poinformowani w dniu konkursu, po obradach Jury.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w festiwalu pod opieką osób dorosłych lub za zgodą prawnego opiekuna.

8. Uczestnicy konkursu chcący wziąć udział w głosowaniu (za pośrednictwem Facebooka) na Nagrodę Publiczności proszeni są o przesłanie video clipu. Udział w konkursie na Nagrodę Publiczności nie jest obowiązkowy.

V. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY

1. Organizator powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje Wykonawców na podstawie przesłanych zgłoszeń, umocowuje jednocześnie członków Komisji do dostępu do danych Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych.

2. Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone na stronie Festiwalu najpóźniej do końca dnia 18 października 2021 r. Ponadto wykonawcy zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni e-mailem.

3. Organizatorzy powołają Jury, które oceni Wykonawców występujących w koncercie konkursowym i przyzna nagrody. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Wysokość i forma nagród uzależniona jest od środków zgromadzonych przez organizatorów.

VI. POZOSTAŁE

1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom noclegi w warunkach turystycznych (internat).

2. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.

3. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.

4. Realizacja konkursu jest zależna od sytuacji epidemiologicznej i przepisów sanitarnych obowiązujących w Polsce w czasie planowego Festiwalu. W przypadku wprowadzenia drastycznych ograniczeń dotyczących organizacji koncertów, Organizatorzy przeprowadzą konkurs na podstawie przesłanych video clipów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym, a tym samym w Koncercie Laureatów, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także – zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

2. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w Koncercie Laureatów 6 listopada 2021, Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych), akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.

3. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.

4. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

5. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

6. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Akademickiej. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

7. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej (SRKA), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Uroczej 3, 20-825 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane zbierane są przez SRKA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: konkurs@bakcynalia.art.pl

Małe Bakcynalia

Regulamin Przeglądu Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej
„Małe Bakcynalia 2021”

1. Przegląd Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej „Małe Bakcynalia”, zwany dalej „Konkursem” odbędzie się w dn. 5.11.2021. (piątek) w ramach XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia 2021”

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół z Lublina – od szkoły podstawowej po szkołę średnią.

3. Uczestnikami mogą być zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz soliści, którzy zgłoszą się do Konkursu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie www.bakcynalia.art.pl - [POBIERZ KARTĘ]

Zgłoszenia należy wysyłać terminie od 14.09.2021 do 22.10.2021, wyłącznie e-mailem na adres: amatecka3@gmail.com. W temacie e-maila proszę wpisać „Małe Bakcynalia - zgłoszenie konkursowe 2021”.

4. Uczestnik lub zespół przygotowuje maksymalnie 2 piosenki o tematyce turystycznej lub żeglarskiej. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń organizatorzy dopuszczają wykonanie tylko jednego utworu.

5. Akompaniament instrumentalny wykonywany musi być „na żywo” – wspomagać mogą nauczyciele lub inne osoby dorosłe. Niedopuszczalne jest korzystanie z gotowego akompaniamentu na płytach CD lub innych nośnikach.

6. Prezentacja estradowa zgłoszonych piosenek oceniana jest przez Jury powołane przez organizatora.

7. Jury decyduje o podziale nagród dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna.

8. Nauczyciel przygotowujący otrzyma podziękowanie w formie dyplomu, a za najlepsze opracowanie piosenki turystycznej Jury przyzna wykonawcy nagrodę indywidualną.

9. Oprócz nagród rzeczowych wskazani przez Jury laureaci Konkursu otrzymają zaproszenie do udziału w koncercie laureatów XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia 2021” w dn. 6.11.2021 (sobota).

10. Realizacja koncertu jest uzależniona od sytuacji pandemicznej i przepisów sanitarnych w Polsce. W przypadku niemożności organizacji konkursu na żywo organizatorzy planują internetowy konkurs przesłanych nagrań

 

Kontakt

Poniżej kilka kontaktów do organizatorów, jeśli więc istnieje taka potrzeba piszcie na emaile:

Archiwum

Zapraszamy do archiwalnych wersji strony Bakcynaliów.